PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

ŹRÓDEŁKO

Załącznik do Uchwały Nr 4/2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Gnieźnie

z dnia 30.08.2016 r.

 

 

STATUT 

PRZEDSZKOLA  NR  2  „ŹRÓDEŁKO”

W  GNIEŹNIE

 

 

 

 

Tekst jednolity

Podstawa prawna:

 • 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 ze zmianami)
 • rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1 Nazwa Przedszkola

 Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 2.

 1. Przedszkole nosi imię: „Źródełko”.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Wrzesińskiej 49A w Gnieźnie.
 3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

§ 2

 Przedszkole jest przedszkolem publicznym.

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Miasto Gniezno.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania , o których mowa w ust. 1 dotyczą:
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • zarządzania przedszkolem.
 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci niepełnosprawnych w integracji  z rówieśnikami odpowiednio do potrzeb tych dzieci, z uwzględnieniem możliwości lokalowych, kadrowych i wyposażenia oraz w zakresie środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 3. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Cele szczegółowe przedszkola:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, sytuacjach tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, oraz kształtowanie postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • udzielanie odpowiednio do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

 

 

 

Poniżej znajduje się link do pliku z pełnym tekstem Statutu Przedszkola.

 

Dzisiaj110
Wczoraj301
Ostatni tydzień411
Ostatni miesiąc8286
Suma odwiedzin244882

wtorek, 24, październik 2017