PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

ŹRÓDEŁKO

Załącznik do Uchwały Nr 11/2017

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Gnieźnie

z dnia 27 września 2017 r.

 

 

STATUT 

PRZEDSZKOLA  NR  2  „ŹRÓDEŁKO”

W  GNIEŹNIE

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • 102 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa i rodzaj przedszkola

§ 1.

1.Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 2 ,,Źródełko” w Gnieźnie.

2.Przedszkole jest przedszkolem publicznym, którego siedzibą jest budynek na ul. Wrzesińskiej 49A  w Gnieźnie.

3.Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Gniezno. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek na ul. Lecha 6 w Gnieźnie.

4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

5.Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nawy.

6. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 2 ,,Źródełko,, w Gnieźnie .

2) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu;

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gniezno;

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gnieźnie lub w razie jego usprawiedliwionej nieobecności wicedyrektora lub nauczyciela upoważnionego przez dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gnieźnie;

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

6) osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, upoważnioną w formie pisemnej przez rodziców dziecka do jego odbioru z przedszkola;

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć także innego pracownika pedagogicznego przedszkola;

8) dziecku – należy przez to rozumieć osobę w wieku od 3 do 7 lat uczęszczającą do Przedszkola Nr 2 w Gnieźnie; w szczególnie uzasadnionych przypadkach może to być osoba mająca ukończone 2,5 roku;

9) ustawie – należy przez to rozmieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zmianami);

10) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz.1943 ze zmianami).

 

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

§ 2.

1. Celem działań przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Zadania przedszkola obejmują:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałania z rodzicami, różnymi środowiskami i organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przedszkole udziela dzieciom do niego uczęszczającym, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591).

4. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wspomagając ich rozwój w integracji z rówieśnikami odpowiednio do potrzeb tych dzieci zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578).

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na zasadach określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty.

6. Przedszkole konsekwentnie przestrzega w stosunku do uczęszczających do niego dzieci zasad bezpieczeństwa określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia.

 

 

Poniżej znajduje się link do pliku z pełnym tekstem Statutu Przedszkola.

 

Dzisiaj117
Wczoraj470
Ostatni tydzień587
Ostatni miesiąc7124
Suma odwiedzin332437

wtorek, 21, sierpień 2018