PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

ŹRÓDEŁKO

1. „Za świadczenie realizowane w przedszkolu, wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/465/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gniezno publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 stycznia 2014 roku poz. 517)

2. Odpłatność, o której mowa w punkcie 1 wynosi:

1) koszty produktów użytych do sporządzenia

3 posiłków w wysokości 5,00 zł dziennie, (śniadanie, obiad, podwieczorek)

2 posiłków w wysokości  3,80 zł dziennie, (śniadanie, obiad )

2) opłata za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawę programową wynosi 1 zł.

3. Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Odpłatność należy przekazać na rachunek bankowy przedszkola

Nr 81 9065 0006 0000 0000 4330 0001w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie

lub uiścić gotówką w przedszkolu w terminie podanym przez dyrektora na tablicy ogłoszeń.

5. Za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole pobierać będzie odsetki ustawowe.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odpłatność, o której mowa w punkcie 2 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień absencji w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.

Dzisiaj117
Wczoraj470
Ostatni tydzień587
Ostatni miesiąc7124
Suma odwiedzin332437

wtorek, 21, sierpień 2018