Gotowość (dojrzałość) szkolna jest ważnym pojęciem w pedagogice i psychologii edukacji, pomagającym ustalić, czy dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły. Dziecko na tym etapie edukacji powinno osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju w trzech sferach: fizycznej, umysłowej i emocjonalno-społecznej.

 

Osiągnięcie takowej gotowości równoznaczne jest z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego, który pozwoli dziecku bez przeszkód zmierzyć się z wymaganiami stawianymi przez naukę szkolną. Każda z tych sfer rozwoju jest istotna i ciężko ustalić hierarchię ich znaczenia.

Pamiętajmy, że dojrzałość szkolna dziecka jest ściśle związana z jego indywidualnym rozwojem, dlatego posłanie dziecka 6 – letniego do szkoły często nie jest łatwą decyzją podejmowaną przez rodziców.

Młodszy wiek szkolny to okres dużych radykalnych zmian w życiu każdego dziecka.

W przedszkolu dominującym zajęciem jest zabawa. W szkole dziecko podejmuje stałe obowiązki, a to jak się z nich wywiązuje podlega ocenie. Zwiększa się też samodzielność dziecka. Sfera społeczna dziecka poszerza się o kontakty nie tylko z rodzicami czy rówieśnikami, ale też nauczycielami i środowiskiem szkolnym. Dziecko zaczyna przynależeć do różnych środowisk w szkole oraz poza nią. Obowiązują w nich różne normy współżycia i konieczność podejmowania różnych ról.

Najważniejsza jest indywidualizacja czyli realna ocena potencjału dziecka, oraz dostosowanie całego procesu dydaktyczno – wychowawczego do jego możliwości i potrzeb. Pomocne w tym czasie są:

- diagnoza gotowości do podjęcia nauki – wykonana w przedszkolu

- obserwacja własna dziecka

- wizyta w wybranej szkole (poznanie środowiska szkolnego) –rozmieszczenie budynków, przygotowania sal, rozmowa z dyrektorem, pedagogiem i wychowawcą (m.in. kwestia świetlicy, obiadów, zmianowości, ilości sześciolatków w klasie).